(क)    नेपाल सरकारबाट प्राप्त जंगलहरु संस्थागत रुपमा ब्यवस्थित तरिकाले संरक्षण हुने गरी गोलिया काठ, दाउरा, कटान र चिरान गरी सर्बसाधारण जनता र कानून बमोजिम स्थापित संघ संस्थाहरुलाई सुपथ मूल्यमा बिक्री बितरण गर्ने ।
(ख)    काठलाई बढी टिकाउ हुने कार्यहरु गर्ने ।
(ग)    गोल तथा विृकेट बनाउने ।
(घ)    काठ, दाउराको बर्तमान तथा दिर्घकालिन माग आपूर्ति सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र काठ, दाउराको विकल्पको खोजी गर्ने ।
(ङ)    काठ, दाउरामा आधारित उद्योगहरु संचालन गर्ने ।
(च)    कबुलियती वन लिई वृक्षारोपण गर्ने ।
(छ)    नेपाल सरकारबाट समय समयमा हुने निर्देशन बमोजिम काम कारवाही गर्ने ।
(ज)    निजी वन, गा.वि.स. संरक्षित वन, सामुदायीक वनबाट पनि आवश्यकता अनुसार काठ, दाउरा खरिद गर्ने ।