आर्थिक अवस्था
लेखा परीक्षण

  • कर्पोरेशनको आ.ब.०६८।६९ सम्मको वाह्य लेखा परीक्षण तथा कर परीक्षणको कार्य सम्पन्न भई आयकर वापत रु.४,१७,९४,९१२।– ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला भैसकेको ।
  • आ.ब.०६९।७० को म.ले.प. सम्पन्न भई रु.१,९९,९७,४७१।– नाफामा रहेको छ ।
  • आ.ब.०६९।७० को आय ब्यय बिबरण सहितको बासलात यही २०७० पौष सम्म कर लेखा परिक्षणको कार्य सम्पन्न गरी बासलात साथ कर दाखिला गरी सक्ने गरी कार्य भईरहेको छ ।  

 
बजेट

  • आ.व.२०७०।२०७१ को स्वीकृत वार्षिक बजेट रु.६४,०५,११,०००।–


खर्च

  •  आ.व.२०७०।२०७१ को कार्तिक मसान्तसम्म करिब रु.५,२५,०५,७५३।–कारोवार तथा राजस्व दाखिला (२०७० कार्तिक मसान्त सम्म)
विवरण                   रकम रु.
जम्मा बिक्री रकम     १२,७१,६५,५९८।–
रोयल्टी रकम          ३,८१,९२,४११।–
मु.अ.कर रकम        १,६०,४७,६८८।–


नगद मौज्दात

  • कर्मचारीको दायित्व कोष व्यवस्थामा नागरिक लगानी कोषमा करिब १५ करोड  


दायित्व
कार्यरत कमचारीहरुको २०७० आषाढ मसान्त सम्मको दायित्व करिब रु.२० करोड रहेको छ । दायित्व वहनको लागि कोष ब्यवस्था नागरिक लगानी कोषमा गरिएको छ ।

ऋण

  •  २०५९ सालमा अर्थ मन्त्रालयसंग कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकास दिने प्रयोजनको लागि २० वर्षे भाखामा लिएको रु.१५ करोड ऋण मध्ये सांवा व्याज गरी रु.९ करोड चुक्ता गरी करिब ६ करोड तिर्न बांकी रहेको छ ।


वेरुजु

  • आ.ब.०५३।५४ भन्दा अगाडी देखिको वक्यौता वेरुजु करिब ९,२२,८१,०००।– मध्ये आ.व.०६९।७० मा रु.६,४९,४१,०००।–  अर्थात ७०.३८ प्रतिशत वेरुजु हिसाब मिलान एवं फछर््यौट भई सकेको ।
  • बाँकी रु.२,७३,४०,०००।– वेरुजु मध्ये संस्थागत (भारतीय रेलवे, सवारी शिविर आदिको नाउंमा) वेरुजु र जानकारीमा नभएका व्यक्ति एवं फर्महरुको नाउंमा देखिएका बांकी तथा पेश्की भएको ।
  • फछ्र्यौटको लागि सूचना जारी गर्ने देखि प्रमाण कागजात जुटाउन अथक प्रयास जारी छ, धेरै पुराना २५ औं वर्ष अगाडीका वेरुजु भएकोले कतिपय श्रेस्ता अल्यामा देखाउंदै आएको र कुनै प्रमाण कागजात केही नभएका र नाम नामेसी पुष्टि गर्ने लगत ठेगाना नभएकाहरुको वेरुजु प्रक्रृया पु¥याई यकिन तथ्य एवं औचित्यका आधारमा कर्पोरेशन संचालक समिति एवं आवश्यकता अनुसार साधारण सभाबाट राइटअफ समेत गरी पुराना वेरुजु फछ्र्यौट तथा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।