Chiran Mill 1
Treatment plant
Chiran Mill
TCN Head Office
Danda Saw Mill
Depo Pashupati
Ghatgadi
Poll
Plantation
×

Error

You are not authorised to view this resource.

 

 वन ब्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने काठ, दाउरा र काठजन्य वन पैदावारको व्यवस्थित संकलन, सदुपयोग र बिक्री बितरण गरी दिगो वन विकास र गरिवी न्यूनिकरणमा टेवा पु¥याउने ।

 

  • राष्ट्रिय वन, साझेदारी वनबाट प्राप्त वनक्षेत्रमा काठ दाउरा संकलन एवं घाटगद्दी गर्ने ।
  • काठ चिरान समेत गरी बिक्री बितरण गर्ने ।
  • दाउरा बिक्री (दाहसंस्कार प्रयोजनको लागि डिपो र घाट ब्यवस्थापन समितिहरु मार्फत) ।
  • जिल्ला वन कार्यालय तथा जिल्ला वन पैदावर आपूर्ती समिति मार्फत सहकार्य गरी जिल्लामा स्थानिय आपूर्तीको कार्य गर्ने ।
  • पोलको संरक्षी उपचार एवं काठको स्तरोन्नती गरी बिक्री बितरण गर्ने ।
  • नेपाल सरकारको निर्देशानुसारको आयोजना÷परियोजना (मूक्त कमैया, वस्ती स्थानतरण, सडक, नहर एवं विद्युत लाईन आदी) क्षेत्रको रुख कटान एवं व्यवस्थापन जस्ता विशेष कार्यहरु गर्ने ।
  • जिल्ला वन कार्यालयसंग समन्वय गरी वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण तथा विकास कार्यमा सहयोग पु¥याउने ।