Chiran Mill 1
Treatment plant
Chiran Mill
TCN Head Office
Danda Saw Mill
Depo Pashupati
Ghatgadi
Poll
Plantation

१. बिज्ञापन नं. १/०७३।०७४ (खुला), प्राविधिक सेवा, वन समूह, तह ७, उप-प्रबन्धक

२. बिज्ञापन नं. १/०७३।०७४ (महिला), प्राविधिक सेवा, वन समूह, तह ७, उप-प्रबन्धक

३. बिज्ञापन नं. २/०७३।०७४ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक

४. बिज्ञापन नं. २/०७३।०७४ (महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक

५. बिज्ञापन नं. ३/०७३।०७४ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक

६. बिज्ञापन नं. ४/०७३।०७४(खुला), प्राविधिक सेवा, कम्प्युटर समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक

७. बिज्ञापन नं. ५/०७३।०७४(खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह ५, वरिष्ठ सहायक

८. बिज्ञापन नं. ५/०७३।०७४(महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह ५, वरिष्ठ सहायक

९. बिज्ञापन नं. ६/०७३।०७४(खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह ५, वरिष्ठ सहायक

१०. बिज्ञापन नं. ६/०७३।०७४(महिला), प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह ५, वरिष्ठ सहायक

११. बिज्ञापन नं. ७/०७३।०७४(खुला), प्राविधिक सेवा, वन समुह, तह ५, बरिष्ठ सहायक

१२. बिज्ञापन नं. ७/०७३।०७४(महिला), प्राविधिक सेवा, वन समुह, तह ५, बरिष्ठ सहायक

१३. बिज्ञापन नं. ७/०७३।०७४(आ.ज.), प्राविधिक सेवा, वन समुह, तह ५, बरिष्ठ सहायक

१४. बिज्ञापन नं. ७/०७३।०७४(दलित), प्राविधिक सेवा, वन समुह, तह ५, बरिष्ठ सहायक

१५. बिज्ञापन नं. ८/०७३।०७४(खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह ४, सहायक

१६. बिज्ञापन नं. ८/०७३।०७४(महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह ४, सहायक

१७. बिज्ञापन नं. ९/०७३।०७४ (खुला), प्राविधिक सेवा, कम्प्युटर समुह, तह ४, सहायक कम्प्युटर अपरेटर

१८. बिज्ञापन नं. ९/०७३।०७४ (महिला), प्राविधिक सेवा, कम्प्युटर समुह, तह ४, सहायक कम्प्युटर अपरेटर

१९. बिज्ञापन नं. ९/०७३।०७४ (आ.ज.), प्राविधिक सेवा, कम्प्युटर समुह, तह ४, सहायक कम्प्युटर अपरेटर

 

 

 वन ब्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने काठ, दाउरा र काठजन्य वन पैदावारको व्यवस्थित संकलन, सदुपयोग र बिक्री बितरण गरी दिगो वन विकास र गरिवी न्यूनिकरणमा टेवा पु¥याउने ।

 

  • राष्ट्रिय वन, साझेदारी वनबाट प्राप्त वनक्षेत्रमा काठ दाउरा संकलन एवं घाटगद्दी गर्ने ।
  • काठ चिरान समेत गरी बिक्री बितरण गर्ने ।
  • दाउरा बिक्री (दाहसंस्कार प्रयोजनको लागि डिपो र घाट ब्यवस्थापन समितिहरु मार्फत) ।
  • जिल्ला वन कार्यालय तथा जिल्ला वन पैदावर आपूर्ती समिति मार्फत सहकार्य गरी जिल्लामा स्थानिय आपूर्तीको कार्य गर्ने ।
  • पोलको संरक्षी उपचार एवं काठको स्तरोन्नती गरी बिक्री बितरण गर्ने ।
  • नेपाल सरकारको निर्देशानुसारको आयोजना÷परियोजना (मूक्त कमैया, वस्ती स्थानतरण, सडक, नहर एवं विद्युत लाईन आदी) क्षेत्रको रुख कटान एवं व्यवस्थापन जस्ता विशेष कार्यहरु गर्ने ।
  • जिल्ला वन कार्यालयसंग समन्वय गरी वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण तथा विकास कार्यमा सहयोग पु¥याउने ।